1. Õppekava nimetus: Õpime õppima (eesti ja vene keeles)

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab seada eesmärke, ennast motiveerida ning kavandada tegevusi
 • Oskab analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi ning seostada neid varasema õppimiskogemuse ja karjääriga
 • Oskab kasutada eneseregulatsiooni võtteid emotsioonide juhtimiseks
 • On analüüsinud oma õpioskusi, õpiharjumusi ja õpistiili ja saab aru enda õppimisega seotud takistavatest ja soodustavatest uskumustest ja hoiakutest ning oskab valida endale kohase õpistiili
 • Oskab leida asjakohast informatsiooni ja seda kasutada haridustee kavandamisega seotud otsuste langetamisel
 • Teab peamisi õpioskusi ja õpistiile, teadvustab õppimisega seotud hoiakuid, mõtteviise ja väärtusi ning nende kujunemist, mõistab nende tähendust elukestva õppe ja tööelu kontekstis
 • Kasutab õpioskusi teadlikult

4. Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta, erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised eluskestvas õppes vähem osalevad grupid

5. Õppe maht
50 akadeemilist tundi auditoorset õpet

6. Õppe sisu:
Unistusest eesmärgini:

 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimin
 • Emotsioonid, tunded ja sotsiaalsed hoiakud
 • Motivatsioon
 • Eesmärkide seadmine
 • Iseloomuomadused
 • Enesehinnang ja selle kujundamine
 • Võimete, oskuste ja huvide analüüs
 • Mõtteviis ja hoiakud, hoiakute seos uskumustega.
 • Elu piiravad ja toetavad uskumused. Isiklike uskumuste leidmine, piiravate uskumuste muutmine ja abistavate sõnastamine

Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.

 • Varasemad töö- ja õpikogemused ja –oskused nende seostamine edukusega tulevases tööelus ja õpingutes
 • Enesetäiendamise võimalused täiskasvanud õppijana.
 • Elukestva õppe võtmepädevused. Täiskasvanud õppija kui ennastjuhtiv õppija
 • Tunnetusprotsessid õppimise mõjutajana (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine).
 • Õpikäsitus, õpistiil, õpiharjumused ja –hoiakud.
 • Efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid.
 • Õppijatüübid.
 • Keskendumine, mõtlemine, meeldejätmine.
 • Iseseisev õppimine. Grupis õppimine.
 • Efektiivne lugemine ja konspekteerimine, teksti mõistmine.
 • Ettekande tegemine.
 • Õpioskuste tõhustamise võimalused.
 • Info-otsing.
 • Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine.

7. Õppemeetodid: loeng, arutelud, rühmatööd, iseseisvad  tööd

8. Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub õppeklassis, kus on õppimise ja praktilise töö tingimused vähemalt 10 inimesele.

9. Õppematerjalide loend
Koolitaja koostab õppematerjali, mis õppijatele edastatakse paberkandjal ja/või elektroonselt.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst ja õppes omandatu mõistmisele saadud positiivne suuline koondhinnang.  Õppe lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.