KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Virumaa Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud

tööalast täienduskoolitust.

1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest

õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist

ning Haridus­ ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

2.2.2. õppekava nimetus;

2.2.3. õppekavarühm;

2.2.4. õpiväljundid;

2.2.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.2.6. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

2.2.7. õppe sisu;

2.2.8. õppekeskkonna kirjeldus;

2.2.9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;

2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi­ ja töökogemuse kirjeldus.

2.3. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.

2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja/või töökogemust õpetataval

erialal, mida nad on võimelised tõestama ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Kõik kursused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.

4.2. Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida

sarnaste õpivajaduste alusel.

4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse

korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jmt kohta.

4.4. Koolitused viiakse läbi renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.5. Igaks kursuseks valmistatakse ette õppematerjal paberkandjal ja/või vajadusel elektroonilisel

andmekandjal.

4.6. Kõigile osalejatele tagatakse võimalus einestamiseks ja kohvipausiks.

4.7. Koolitusel osalejatele tagatakse internetiühenduse kasutamise võimalus.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

5.1. MTÜ Virumaa Koolituskeskus küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja

parandusettepanekuid.

5.2. Tagasisidet küsitakse kirjalikult paberkandjal.

5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale ja koolitajatele.

5.4. Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel

kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.