Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu struktuuritoetuste ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi toel ning projekti “Ettevõtlik õppija“ (kood 2014-2020.1.06.16-0063)
raames.

Toimumise aeg: 10.-11., 17.-18., 24.-25. november ning 1.-2.,  8.-9. detsember 2018  kell  12.00 – 15.15 

Õppekava

1. Õppekava nimetus: Õpime ettevõtlikuks

2. Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

3. ÕpiväljundidKoolituse lõpuks õppija:
 Oskab seada eesmärke ja ennast motiveerida
  Teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste ja ettevõtluse
alustamise kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel.
 On teadlik väikeettevõtjale sobivatest ettevõtlusvormidest ja toodangu
müügivõimalustest, tunneb erinevaid turunduskanaleid.
 Teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, raamatupidamise põhialuseid.
 Oskab sisse seada väikeettevõtte raamatupidamise.
 Oskab koostada eelarvet ja kujundada toodetele või teenustele hinnad.
 Oskab alustada ettevõtlusega.

4. Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Grupi suurus 10 in

Sihtrühm: erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased inimesed; keskhariduseta, erialase
hariduseta või aegunud haridusega inimesed; elukestvas õppes mitteosalevad,
ühiskondlikult
mitteaktiivsed elanikud; üle 50-aastased inimesed.
Õpingute alustamise tingimusteks on arvutialased baasteadmised.

5. Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, sellest 32 tundi auditoorne töö, 8 tundi praktiline
töö.
Maht 40 ak tundi jaguneb järgmiselt:
 Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine – 4 ak tundi
 Ettevõtlus, raamatupidamine, hinnakujundus, turundus – 26 ak tundi

 Eneseanalüüs, motivatsioon, eesmärkide seadmine, algatusvõime – 10 ak tundi

6. Õppe sisu, õppemeetodid
Õppe sisu:
 Unistusest eesmärgini:
– Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
– Emotsioonid, tunded ja sotsiaalsed hoiakud
 Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.
– Ülevaade ettevõtluse õppimisvõimalustest.
– Õpioskused, õppimise planeerimine.
 Ettevõtlus, raamatupidamine, hinnakujundus ja turundus.
– Ettevõtlusvormid väikeettevõtjale.
– Kuidas ja kust leida infot?
–  Ettevõtlusalased põhimõisted, raamatupidamise põhialused, algdokumentide
koostamise, maksude ja töötasu arvutamise alused.
– Väikeettevõtjale sobivad raamatupidamisprogrammid, programmi kasutamine ühe
valitud näite põhjal.
–  Toote/teenuse hinnakujundus, eelarvestamine.
– Toodete/teenuste müügiks ettevalmistamine, turundamine, turunduskanalid.
Õppemeetodid: loeng, seminar, iseseisev töö

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorne töö toimub õppeklassis, kus on õppimise ja praktilise töö tingimused vähemalt
12 inimesele.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja koostab õppematerjali, mis õppijatele edastatakse paberkandjal ja/või
elektroonselt.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst. Õppe lõpetamisel
väljastatakse tunnistus.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ettevõtluskogemus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

Lisainfo: info@virko.ee