MTÜ Virumaa Koolituskeskus

1. Õppekava nimetus: Õpime õppima (eesti ja vene keeles)

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:
• Oskab seada eesmärke, ennast motiveerida ning kavandada tegevusi
• Oskab analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi ning seostada neid varasema
õppimiskogemuse ja karjääriga
• Oskab kasutada eneseregulatsiooni võtteid emotsioonide juhtimiseks
• On analüüsinud oma õpioskusi, õpiharjumusi ja õpistiili ja saab aru enda õppimisega
seotud takistavatest ja soodustavatest uskumustest ja hoiakutest ning oskab valida
endale kohase õpistiili
• Oskab leida asjakohast informatsiooni ja seda kasutada haridustee kavandamisega
seotud otsuste langetamisel
• Teab peamisi õpioskusi ja õpistiile, teadvustab õppimisega seotud hoiakuid, mõtteviise
ja väärtusi ning nende kujunemist, mõistab nende tähendust elukestva õppe ja tööelu
kontekstis
• Kasutab õpioskusi teadlikult

4. Sihtrühm

• Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanud
• erialase ettevalmistuse/hariduseta täiskasvanud
• aegunud haridusega (15 aastat ja rohkem tagasi omandatud) täiskasvanud, kes ei tööta
omandatud erialal
• majanduslikult mitteaktiivsed inimesed

5. Õppe maht
50 akadeemilist tundi auditoorset õpet

6. Õppe sisu

Unistusest eesmärgini:
• Eneseanalüüs ja enesejuhtimine
• Emotsioonid, tunded ja sotsiaalsed hoiakud
• Motivatsioon
• Eesmärkide seadmine
• Iseloomuomadused
• Enesehinnang ja selle kujundamine
• Võimete, oskuste ja huvide analüüs
• Mõtteviis ja hoiakud, hoiakute seos uskumustega.
• Elu piiravad ja toetavad uskumused. Isiklike uskumuste leidmine, piiravate uskumuste muutmine ja abistavate sõnastamine
• Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.
• Varasemad töö- ja õpikogemused ja –oskused nende seostamine edukusega tulevases
tööelus ja õpingutes
• Enesetäiendamise võimalused täiskasvanud õppijana.
• Elukestva õppe võtmepädevused. Täiskasvanud õppija kui ennastjuhtiv õppija
• Tunnetusprotsessid õppimise mõjutajana (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine).
• Õpikäsitus, õpistiil, õpiharjumused ja – hoiakud.
• Efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid.
• Õppijatüübid.
• Keskendumine, mõtlemine, meeldejätmine.
• Iseseisev õppimine. Grupis õppimine.
• Efektiivne lugemine ja konspekteerimine, teksti mõistmine.
• Ettekande tegemine.
• Õpioskuste tõhustamise võimalused.
• Info-otsing.
• Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine.
• Õppemeetodid: loeng, arutelud, rühmatööd, iseseisvad tööd

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub õppeklassis, kus on õppimise ja praktilise töö tingimused vähemalt 10 inimesele.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja koostab jaotusmaterjali, mis õppijatele edastatakse paberkandjal ja/või elektroonselt.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst ja õppes omandatu
mõistmisele saadud positiivne suuline koondhinnang.
Õppe lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

10. Koolituse läbiviimiseks koolitaja vajaliku kvalifikatsiooni või õpi- või
töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.