TUNNISTUSTE VÄLJASTAMISE KORD

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

1) täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

3) majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

4) õppekava nimetus;

5) täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

7) tõendi või tunnistuse number;

8) koolitajate nimed.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 nimetatud andmed võib märkida ka tunnistuse või tõendi

lisas.

(5) Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule omandatud

õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.

(6) Käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud juhul märgitakse tunnistusele või selle lisale ka

kutsestandard ja selle kutsetase või õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli

täienduskoolituse eesmärgiks.

(7) Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras.

(8) Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja

täienduskoolitusasutus peab nende üle arvestust pidama. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka

elektrooniliselt

MTÜ Virumaa Koolituskeskus lähtub tunnistuste väljaandmisel Täienduskoolituse

standardist